free html templates

© Copyright 2019 FFWD magazine - All Rights Reserved

Gebruiksvoorwaarden voor www.ffwdmagazine.com


1. Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te bezoeken stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze website bevinden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden mag u deze website niet bezoeken. De volledige inhoud van deze website is beschermd door copyright en merkenrecht. 

2. Het gebruik van deze website
U heeft het recht om tijdelijk één kopie van deze website te downloaden om deze te bekijken voor niet commerciële privédoeleinden. Dit is enkel een licentierecht en onder dit recht mag u onder geen enkel beding:
- inhoud van deze website kopiëren of aanpassen;
- inhoud van deze website gebruiken voor een commerciëel doel of voor een publieke presentatie;
- trachten om software te kopiëren of aan te passen die aanwezig is op deze website;
- copyright of andere eigendomslabels verwijderen van inhoud aanwezig op deze website; of
- inhoud van deze website doorsturen naar derden of een mirror van de gehele -of een gedeelte van deze  website aanmaken op een andere server.

Bij niet-naleving van één of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

3. Aansprakelijkheid
Alle inhoud op de website van FFWD magazine wordt gepresenteerd “as is”. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. Wij geven geen waarborg over de juistheid, de volledigheid en de accuraatheid van de informatie op onze website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie of inhoud op andere website die gelinked zijn naar deze website. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze website. Een tijdelijke onbeschikbaarheid of een vertraagde werking van onze website kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

4. Aanpassingen en Errata
De inhoud van de website van FFWD magazine kan onderhevig zijn aan technische, typografische of fotografische fouten. FFWD magazine geeft geen waarborg over de juistheid, de volledigheid en de accuraatheid van de informatie op onze website. FFWD magazine kan de inhoud van deze website te allen tijde aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. FFWD magazine geeft geen garantie om eventuele inhoud te corrigeren of aan te passen.

5. Links
FFWD magazine heeft niet alle websites die gelinked zijn aan deze website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De aanwezigheid van welke link dan ook houdt niet in dat FFWD magazine instemt met de inhoud van de gelinkte websites. Het gebruik van deze links is op het risico van de gebruiker. FFWD magazine kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

6. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
FFWD magazine kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken gaat u uutdrukkelijk akkoord met de huidige versie van deze voorwaarden.

7. Rechtspraak
Elke claim zal behandeld worden volgens Belgisch recht en enkel de rechtbank van Antwerpen is bevoegd.


Deze website is eigendom van KRYNEN bvba - Prekersstraat 55 - 2000 Antweren - BELGIE